PROGRAMvizija za obdobje 2014-2018

Turizem

V naslednjih letih bomo poskrbeli za skupno načrtovanje in izvajanje investicij vseh naših kulturnih in turističnih subjektov. V ospredju bo konferenčni turizem v Kulturno-kongresnem središču dominikanski samostan v povezavi s Sava turizmom.

Investicije:

 • dograditev in prenova bazenskih kapacitet v Termah Ptuj,
 • izgradnja verige družinskih hotelov v starem mestnem jedru Ptuj,
 • ureditev kongresnih površin v Dominikanskem samostanu in Stari steklarski delavnici,
 • nadaljnji razvoj regionalne turistične destinacije z ustrezno kadrovsko in organizacijsko podporo,
 • nadaljnji razvoj uveljavljenih prireditev (Kurentovanje, Dobrote slovenskih kmetij, Poletni festival, Narodnozabavni festival, Martinovanje itd.) v osrednje evropske prireditve,
 • celovito urejanje izobraževalnega, športnega in turističnega kompleksa ob in na Ptujskem jezeru,
 • razvoj mladinskega turizma – vzpostaviti pogoje, ki bodo mladim omogočili lastno izbiro in možnost sestave programov po lastni meri,
 •  ureditev Panorame: postavitev rimskega tabora kot muzeja na prostem, ureditev sprehajalnih poti s klopcami, postavitev velikih žarov, ki bi jih lahko uporabljali meščani za piknik na prostem, minigolf, otroška igrala,
 • prepoved vstopa turističnih avtobusov v mesto, pobiranje parkirnine za njih na Zadružnem trgu, možnost prevoza s turističnim vlakcem po mestu in na grad.

Športna infrastruktura in prosti čas

 Zdrav duh v zdravem telesu ostaja moto, ki mu bomo sledili tudi v prihodnje. Ob investicijah v športno infrastrukturo pa bomo posebno pozornost namenili podpori programov za krepitev zdravega načina življenja.

 Investicije:

 • Športni park Ranca (investicija je v teku),
 • Športni park Podvinci (investicija je v teku),
 • Športni park Spodnji Velovlek (investicija je v teku),
 • Športni park Grajena (investicija je v teku),
 • Zdravje, šport in rekreacija –
  podpora izvajanju in nadgradnji programov za različne ciljne skupin
 • Športni park Turnišče,
 • ureditev namenskih prostorov za prosto sprehajanje psov.

Gospodarstvo in podjetništvo

Pred nami je obdobje, ki narekuje pospešena vlaganja v zagotavljanje prijaznega okolja za podjetništvo in storitve.

Investicije:

 • vzpostavitev IOT centra – v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Šolskim centrom Ptuj, ZRS Bistra Ptuj in gospodarstvom, skozi odprte inovacije in tehnologije ustvariti pogoje za razvoj in krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij, vključno s spodbujanjem inoviranja ter prenos novih znanj in tehnologij v gospodarstvo,
 • Start up Ptuj – vzpostaviti stalno, intenzivno in strokovno podporo mladim, ki razmišljajo o karieri podjetnika, novonastalim podjetjem v začetnem obdobju delovanja, občanom s podjetniškimi načrti ter podjetjem v začetni fazi rasti,
 • TNI Ptuj – Vzpostavitev celovitega programa za privabljanje neposrednih tujih naložb in pomoč pri internacionalizaciji podjetjem,
 • ureditev skupne medobčinske industrijske cone občin Videm, Hajdina in Ptuj,
 • vzpostavitev branžnih gospodarskih kompetenčnih centrov,
 • nadaljnji razvoj izobraževalnih institucij za potrebe podjetništva in prenos znanj.

Vzgoja in izobraževanje

Izpolnjevanje zakonskih zahtev in povečana skrb za kakovost storitev v naših izobraževalnih institucijah narekujeta izvedbo dodatnih investicij v novogradnjo in prenovo obstoječih objektov. Ob investicijah pa bomo še naprej podpirali celoten nadstandarni program izobraževanja mladine in naših najmlajših.

 Investicije:

 • izgradnja sodobnega ekološkega vrtca Mačice na Raičevi ulici,
 • izgradnja vrtca v četrtni skupnosti Panorama,
 • izgradnja kuhinje in jedilnice v OŠ Mladika,
 • izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka ob Dijaškem domu Ptuj (investicija je v teku),
 • prenova stavbe OŠ dr. Ljudevita Pivka za potrebe Glasbene šole Ptuj,
 • ureditev upravnih prostorov za potrebe Vrtca Ptuj v prostorih nekdanje vojašnice,
 • EU-RATIO – vzpostavitev izobraževalno – socialne platforme v podporo neformalnega vseživljenjskega učenja.

Okolje in prostor

Nuja po ohranjanju okolja nas vodi v pospešena vlaganja na področju varovanja okolja in učinkovite rabe energije. V prihodnjih letih želimo pridobiti tako imenovani certifikat zelene občine.

Investicije:

 • dokončanje prenove novega pokopališča Ptuj,
 • urejanje Panorame,
 • vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja s pomočjo obnovljivih virov za potrebe turizma, prebivalcev in gospodarstva,
 • realizacija Podnebno-energetskega paketa EU 20/20/20 (20 odstotkov obnovljivih virov v končni rabi energije / zmanjšanje rabe primarne energije za 20 odstotkov / zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 odstotkov),
 • razvoj in krepitev območij s posebnim potencialom - podpora projektom na območju Nature 2000 in zavarovanih območjih sanacija vodooskrbnega sistema,
 • vzpostavitev namakalnih sistemov,
 • ureditev protipoplavne zaščite,
  urejanje vodotokov,
 • prenova regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Gajke v skladu z najsodobnejšimi okoljskimi in tehnološkimi standardi (po pridobitvi soglasja je v teku pridobivanje dovoljenj),
 • tehnološki center za okoljske tehnologije,
 • zaščita kakovosti podtalnice dela Dravskega in Ptujskega polja – druga faza (investicija je v teku, dokončanje september 2014),
 • pridobitev certifikata zelene občine z uvedbo uporabe obnovljivih virov energije (izraba solarne in geotermalne energije ter energetskega potenciala vseh možnih oblik bioloških odpadkov),
 • uvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije in toplotnih izgub,
 • dokončanje izgradnje fekalne kanalizacije v skladu z EU direktivo in Nacionalnim programom, ki postavlja mejnike za različne aglomeracije za leto 2015 in 2017.

Kultura in staro mestno jedro

Staro mestno jedro Ptuja je potrebno negovat z vso subtilnostjo, ki jo premoremo. V ta namen so tudi investicije naravnane smiselno in z odgovornostjo do zgodovine, ki jo nosi Ptuj. Ob razvoju mestnega jedra, za katerega je želja, da postane generator osrednjega življenjskega in družabnega prostora v mestu, se v programu zavzemamo za sočasni razvoj in nadgradnjo kulturnega življenja, ki naše mesto bogati ter hkrati privablja ljudi od blizu in daleč

 Investicije:

 • dokončanje investicij v prenovo mestnih trgov, tržnice, dominikanskega samostana (II. in III. faza sta v teku) in Doma mlade ustvarjalnosti – Kino Ptuj, Stara steklarska delavnica,
 • celovito urejanje znotraj kompleksa gradu Turnišče,
 • ureditev starega mestnega pokopališča v spominski park,
 • Živo mesto - revitalizacija starega mestnega jedra, povečanje turistične ponudbe, opredelitev mesta Ptuja kot žive in vznemirljive kulturne destinacije s vseslovensko in čezmejno promocijo mesta preko novih vsebin in živega dogajanja.
 • Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož s projekti na področju arheologije in investicijami v dokončanje grajske konjušnice ter žitnice,
 • ohranjanje tradicije in kulturne dediščine,
 • nadaljnja podpora delovanju društvom in posameznim ustvarjalcem.

Socialna in požarna varnost občanov

Potrebe tretje generacije narekujejo pospešena vlaganja v zdravstvene in socialne investicije. Za pospeševanje prostovoljstva bomo nadaljevali s programom investicij v opremo in osnovno infrastrukturo.

Investicije:

 • programi širitve Doma upokojencev Ptuj,
 • programi širitve Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
 • izgradnja stanovanj v Rabelčji vasi,
 • urejanje stanovanj za mlade v starem mestnem jedru
  (projekt je v teku),
 • izgradnja objekta varne hiše na Ptuju,
 • ureditev varovanih stanovanj za starejše,
 • programi socialnih pomoči medgeneracijskega sodelovanja,
 • vključujoča družba - podpora izvajanju in nadgradnji programov za povečanje socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin prebivalstva (invalidi, starejši),
 • prostorska nadgradnja ZD Ptuj,
 • ZD Ptuj naj ostane osrednji nosilec zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju,
 • širitev zdravstvenih programov v ZD Ptuj ( preventive in kurative).

Prometna infrastruktura

Pred nami je obdobje intenzivnih vlaganj v cestno infrastrukturo naših četrtnih skupnosti. Staro mestno jedro pa zahteva vlaganja v parkirne površine in umirjanje prometa. Prenova železniške proge predstavlja pomemben investicijski ciklus tudi na cestnem področju.

Investicije:

 • ureditev parkirišča P+R (park & ride) na Zadružnem trgu Ptuj,
 • izgradnja in obnova cest Nova vas, Podvinci (investicija je v teku),
 • program prenove in izgradnje cest v skladu z načrti vseh četrtnih skupnosti v Mestni občini Ptuj (investicija je v teku),
 • ureditev prometnih režimov v starem mestnem jedru z izgradnjo parkirnih površin na Osojnikovi in Potrčevi cesti, Trstenjakovi in Dravski ulici ter grajskem kompleksu itd.,
 • celovito urejanje prometa na Mariborski cesti (narejena študija),
 • poligon varne vožnje z velodromom,
 • urejanje kolesarskih poti.

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem uporabe se strinjate z uporabo teh piškotkov.

POTRDI